Kategórie

Zľavy

Naše prodejny

Najpredávanejšie

Všechny nejprodávanější produkty

Obchodné podmienky

Komíny1 - Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 
Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.
 
2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB
Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, faxu alebo e-mailu taktiež písomne na našu adresu. Objednávka tovaru, musí vždy obsahovať: druh tovaru, jeho množstvo, cenu, meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej (oprávnenej) za objednanie a prevzatie tovaru, miesto dodania a spôsob vykládky.
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade zistených nezrovnalostí Vás budeme okamžite kontaktovať.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave av súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.
Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká doručením objednaného tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu. Dodávateľ si vyhradzuje tiež právo previesť plnenie objednávky na tretiu osobu. Po odsúhlasení konečnej ceny objednávky zákazníkom (pri platbe prevodom), mu bude na jeho e-mail odoslaná výzva k platbe, ktorá obsahuje celkovú cenu objednávky a prehľad o druhu a množstva tovaru, náklady na dopravu a manipuláciu s nákladom (množstvo paliet event. výška záloh na ne, vykládka hydraulickou rúk a pod). Ceny môžu byť zmenené v závislosti na zmene v množstve objednaného tovaru. Počet paliet, ktoré budú zákazníkovi fakticky účtované, môže byť odlišný od pôvodne objednaného počtu paliet - zvýšené množstvo paliet je predávajúci oprávnený kupujúcemu doúčtovať. Termín dodania bude so zákazníkom dohodnutý telefonicky. Zaplatením kúpnej ceny zákazník záväzne potvrdzuje svoju objednávku a uzatvára tak s predávajúcim kúpnu zmluvu, na základe ktorej sa uskutoční dodanie objednaného tovaru. V prípade hotovostnej platby, uhradí zákazník platbu vodičovi ktorý tovar doviezol.

 
4) STORNO OBJEDNÁVKY
 
 
Objednávku je možné stornovať e-mailom, prípadne telefonicky. Kupujúci má právo stornovať svoju objednávku bez udania dôvodu, kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, tj do doby zaplatenia. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté dodacie podmienky. V prípade zrušenia potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo dôjde k zvýšeniu ceny tovaru na strane dodávateľa predávajúceho alebo ak nie je schopný tovar za ním uvedenú cenu v danej chvíli dodať z iných dôvodov. V takom prípade bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo odoslaná na adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 3 pracovných dní). Predávajúci je tiež oprávnený stornovať objednávku, ak nebola platba za tovar vykonaná v stanovenom termíne. Platba zo strany zákazníka sa považuje za riadne uhradenú v prípade, že je najneskôr v deň splatnosti (uvedený na faktúre) riadne pripísaná na účet predávajúceho

5) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platnými právnymi predpismi. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný uviest v dodacom liste, poprípade zásielku neprevziať, toto je potrebné ihned nahlásiť našej spoločnosti. Za vady vzniknuté prepravou ruči prepravca a tieto je potrebné reklamovat len u neho.
 
 
6) PLATOBNÉ PODMIENKY

Platba sa realizuje (po odsúhlasení podmienok objednávky, ceny za tovar, dopravu a manipuláciu a termínu dodania) jedným z nasledujúcich spôsobov:
 
- Vopred na účet predávajúceho
 
- V hotovosti pri dodaní a prevzatí tovaru
 
- Faktúra so splatnosťou (je možné realizovať iba u dlhodobo spolupracujúcich zákazníkov)
V prípade platby zo zahraničia, najmä slovenských zákazník má možnosť uhradiť sumu v euro na príslušný slovenskom účet. Cena za objednávku bude prepočítaná podľa aktuálneho kurzu slovenskej koruny voči ďalším menám.
 
7) DODACIA LEHOTA
 
Bežná dodacia lehota je 3 až 10 pracovných dní, podľa typu tovaru a rozplánovanie dopravy od prijatia Vašej objednávky. V prípade že požadovaný tovar nie je momentálne na sklade ani u našich dodávateľov môže sa dodacia lehota predĺžiť až na 30 dní. V tomto prípade vás budeme informovať a dohodneme s vami prípadne iný termín dodania. Konkrétne dodacie podmienky budú potvrdené po ďalších úpravách ako je:
 
- Množstvo a druh kupovaného materiálu
 
- Miesto nakládky a vykládky
 
- Príjazdová komunikácia v mieste vykládky
 
- V mieste vykládky musí byť prítomná osoba, ktorá bude oprávnená menom kupujúceho na prevzatie tovaru, jeho kontrole (množstvo, druh, kvalita, stav paliet) a potvrdenie prevzatia tovaru na dodacom liste predávajúceho

 
8) DOPRAVA

Dopravu tovaru zaisťuje predávajúci. Cena za dopravu tovaru a manipuláciu s nákladom (množstvo paliet a výška záloh na ne, vykládka hydraulickou rukou a pod) je stanovená podľa skutočne vynaložených nákladov v súlade s podmienkami dodávateľov alebo dopravcov, ktorí zabezpečujú dodanie tovaru. Uvedené náklady na dopravu a manipuláciu sú zahrnuté do celkovej ceny objednávky. V prípade, že je doprava tovaru objednaná s vykládkou a dopravu tak zaisťuje vozidlo s hydraulickou rukou, bude kupujúcemu účtovaná vykládka iv prípade, že pri prevzatí tovaru samotnú vykládku odmietne a tovar vyloží vlastnými silami.V niektorých prípadoch môže byť doprava zabezpečovaná zadarmo, napríklad pri väčšom množstve objednaného tovaru alebo ak je dodávateľovi predávajúceho zaistená bezplatná doprava.
Ak odmietne kupujúci prevziať predmet plnenia bezdôvodne, uhradí všetky náklady spojené s dodaním tovaru v plnej výške.

Ak neprevezme kupujúci predmet plnenia z dôvodov na jeho strane (napr. v dohodnutom termíne nie je na mieste dodania prítomný kupujúci alebo ním určená osoba alebo kupujúci nie je schopný uhradiť kúpnu cenu, príp. Nie je schopný zložiť tovar), nesie kupujúci všetky náklady spojené s takýmto jednaním
Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky - najmä druh a množstvo tovaru a neporušenosť obalov podľa priloženého dodacieho listu.
Ak kupujúci bez výhrad potvrdí prevzatie zásielky podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočné reklamácie ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nebude braný ohľad.
 

9) VRÁTENIE TOVARU BEZ UDANIA DÔVODU
Zakúpený tovar máte nárok do 14 dní vrátiť bez udania dôvodu v neporušenom originálnom obale so všetkou dokumentáciou. Vrátená vám bude plná čiastka ceny tovaru. Všetky náklady potrebné na vrátenie a spätnú dopravu tovaru uhradí kupujúci.

..