Kategórie

Zľavy

Naše prodejny

Najpredávanejšie

Všechny nejprodávanější produkty

Čistenie komínu


Ako sa čistí a kontroluje komín po vykurovacej sezóne

Nariadením vlády o podmienkach požiarnej bezpečnosti pri prevádzke komínov, dymovodov a spotrebičov palív č 91/2010 Zb. zo dňa 1.3. 2010 a s účinnosťou od 1.1. 2011, bolo zrušené a zároveň zjednodušené pôvodné nariadenie 111/1981 Zb. Okrem mnohých zmien si podľa nového nariadenia môžeme vyčistiť komín, dymovod a spotrebič aj sami.

Čistenie, kontroly a revízie dymovodov, komínov a spotrebičov palív sa skutočne nevypláca podceňovať. Zásadnú zmenu prinieslo v tomto smere nové nariadenie vlády, ktoré nadobudlo účinnosť 1. 1. 2011. Toto nariadenie reaguje na nové stavebné materiály, technológie vykurovania a spaľovania palív a odvádzanie spalín. Upravuje podmienky, za ktorých sú prevádzkovanie komína, dymovodu a spotrebiča palív považované za vyhovujúce z hľadiska požiarnej bezpečnosti, konkrétne stanovuje spôsoby a lehoty čistenia, kontrol a revízií komínov a dymovodov, čistenie spotrebičov palív, ale aj vypaľovanie komínov.

Aké sú podmienky požiarnej bezpečnosti?

Každý užívateľ komína a dymovodu si musí počínať tak, aby pri prevádzke spalinovej cesty a spotrebiče palív nemohlo dôjsť k požiaru (avšak aj pri skladovaní a používaní horľavých alebo požiarne nebezpečných látok, manipuláciu s nimi, alebo s otvoreným ohňom či iným zdrojom zapálenia podľa § 17 odsek 1 písm. a) zákona č 133/1985 Zb.).

Čiže kontrolu, čistenie a revízia spalinovej cesty, čistenie spotrebiča palív a vypaľovanie komína musí byť vykonané v lehotách stanovených nariadením vlády. Ak sú pri čistení, kontrole alebo revízii závadami, musí byť bezprostredne odstránené. Nové nariadenie vlády sa nevzťahuje na spalinovú cestu s voľne stojacim komínom s vnútorným priemerom komínového prieduchu 800 mm a väčším, alebo o stavebnej výške 60 m alebo väčším. Tiež sa nevzťahuje na spotrebiče palív s menovitým výkonom vyšším ako 1 MW.


Ako často sa vykonáva čistenie a kontrola spalinovej cesty?

Frekvencia čistenia a kontrol spalinových ciest sa líšia podľa typu paliva (plynné, kvapalné a pevné), podľa výkonu spotrebiča (do 50 kW vrátane a nas 50 kW) au tuhých palív aj podľa celoročného či iba sezónneho prevádzky.

Čistenie spotrebičov


Čistenie spotrebičov palív sa vykonáva u palív plynných a kvapalných najmenej v rozsahu podľa návodu výrobcu, u palív pevných potom 2x ročne bez ohľadu na rozsah prevádzky spotrebiča.

Čistenie a kontroly spalinových ciest pre plynné a kvapalné palivá

Najjednoduchší je to u spalinových ciest pre plynové spotrebiče. U nich je potrebné vykonávať kontroly a čistenie bez ohľadu na výkon spotrebiča vždy 1x ročne. Spalinovej cesty o kotlov na kvapalné palivá čistíme 3x ročne, všetky ostatné čistenie a kontroly prebiehajú 1x ročne.

Čistenie a kontroly spalinových ciest pre pevné palivá

Pri celoročnej prevádzke sa vykonáva čistenie spalinovej cesty 3x ročne, pri sezónnom prevádzke 2x ročne a môžeme čistiť svojpomocne. Kontrolu spalinovej cesty u spotrebičov výkonu do 50 kW vrátane je potrebné vykonávať 1x ročne, rovnako ako výber pevných znečisťujúcich častí a kondenzátu. Pri kotloch s výkonom nad 50 kW 2x ročne.

Kedy sa vykonáva revízie spalinovej cesty

Revíziu spalinovej cesty vykonáva odborne spôsobilá osoba, ktorá je držiteľom živnostenského oprávnenia v odbore kominárstva a zároveň je revíznym technikom komínov, špecialistom bezpečnosti práce - revíznym technikom komínových systémov, alebo revíznym technikom spalinových ciest

Revízia spalinovej cesty sa vykonáva ak meníme druh paliva pripojeného spotrebiča palív, pred výmenou alebo novou inštaláciou spotrebiča palív, po komínovom požiari, alebo pri vzniku trhlín v spalinovej ceste (trhliny môžu byť spôsobené sadaním podložia, porušením únosnosti stavebných konštrukcií, otrasy a ďalšími príčinami. O revízii žiadame už len pri vzniku podozrenia na výskyt trhlín v spalinovej ceste.

Písomná správa o revízii spalinovej cesty, ale aj písomná správa príslušným orgánom

Ak zistí odborne spôsobilá osoba pri kontrole, čistení alebo revíziu spalinovej cesty nedostatky, ktoré ohrozujú požiarnu bezpečnosť, zdravie, život alebo majetok a nie je možné ich odstrániť ihneď na mieste, bezodkladne oznámi túto skutočnosť písomnou cestou. U nedostatkov spôsobených nedodržaním technických požiadaviek na stavbu príslušnému stavebnému úradu au nedostatkov týkajúcich sa nedodržania požiadaviek na požiarnu bezpečnosť orgánu štátneho požiarneho dozoru.

O vykonanej kontrole a alebo čistenie spalinovej cesty vydá odborne spôsobilá osoba písomnú správu podľa vzoru. Ak právnická alebo podnikajúca fyzická osoba vykoná čistenie spalinovej cesty svojpomocne, urobí o tom záznam do požiarnej knihy, prípadne iné prevádzkovej dokumentácie, ktorú predloží odborne spôsobilé osobe pri vykonávaní kontroly.

Kontrolu spalinovej cesty vykonáva odborne spôsobilá osoba, ktorú je držiteľ živnostenského oprávnenia v odbore kominictví. (Zákon č 455/1991 Zb., O živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov).

Pri kontrole spalinovej cesty je vykonávané:

    *
posúdenie bezpečného umiestnenia horľavé stavebné konštrukcie, materiálu a predmetu v nadväznosti na konštrukčné prevedenie spalinovej cesty a pripojeného spotrebiča palív

    *
posúdenie komína, najmä z hľadiska jeho požiarnej bezpečnosti a prevádzkyschopnosti
   
*posúdenie, či je zabezpečený voľný a bezpečný prístup ku komínu, k jeho vymetacím, čistiacim a kontrolným miestam
   
*posúdenie zaistenie požiarnej bezpečnosti stavby, zvlášť pri prestupe spalinovej cesty vodorovnými a zvislými stavebnými konštrukciami, pôdnym priestorom alebo strechou a vývodov spalín obvodovou stenou stavby

    *
posúdenie jej stavebno-technického stavu

Povinnosť kontroly komína je vykompenzovaná možnosťou vyčistiť si komín svojpomocne

Povinnosť nechať si 1x ročne vykonať kontrolu komína rodinného domu, chaty či chalupy, je vyvážená možnosťou čistiť si komín svojpomocne. Čiže povinnosť pravidelnej úhrady kontroly komína (300 až 500 korún za komín bežného RD) je vykompenzovaná možnou úsporou za jeho čistenie. A je to celkom jednoduché. Stačí dodržať nasledujúce pravidlá a mať potrebné vybavenie.

Akonáhle bola schválená vyhláška 91/2010 Zb., Reagovala na ňu verejnosť negatívne. Pri správnej interpretácii však nejde o zásadný rodinný výdavok. Povinné kontroly komína sú samozrejme odlišné v prípade prevádzok napríklad pizzérií či reštaurácií s krbom (kontrola každé dva mesiace), niektoré bytové domy budú vyžadovať kontrolu dva krát ročne. Okrem komínov bežných RD bude povinná aj pravidelná kontrola komínov chat alebo chalúp.

Do čoho sa smieme pustiť sami?
Sami sa púšťajte predovšetkým do čistenia tradičných murovaných komínov alebo komínových stavebníc s vložkami pre kotly na tuhé palivá, ktoré je pri celoročnej prevádzke dobré čistiť 3 krát ročne a pri prevádzke sezónnom 2 krát (pred sezónou a po sezóne). Inak je ale povolené aj svojpomocné čistenie komína pre kotol na zemný plyn (1 krát ročne), komínov pre tekuté médiá (3 krát ročne) a pre zdroje tepla do 50 kW.

Čistenie komína zo strechy

Najťažšie je pri čistení komína vyliezť na strechu a pohybovať sa po nej. Ak máme na streche inštalovaný strešný rebrík a komínovú lávku, máme vyhrané. Nebezpečný bude pohyb po nich iba v zime, kedy nám bude hroziť riziko pošmyknutia. V každom prípade sa pred lezením na strechu odporúča istiť lanom. V ideálnom prípade na ňu polezie z pôdy komínovým výlezom či svetlíkom. Výlezy ku komínu sú bežnou súčasťou domov. O tých bytových nehovoriac, tam by sme sa ku komínu dostali po rebríku kotvenie na zemi len ťažko. Praktické je tiež priviazať pri pohybe po streche ku komínu pracovné nástroje k sebe, aby nespadli a nemohli zraniť niekoho pod strechou.

Mnohé komíny umožňujú aj čistenie z pôdy. Viacmenej ideálne je čistenie zo strechy. Krátke komíny potom možno čistiť aj zo spodných komínových dvierok - pri kotle. Takému čistenia sa ale vyhnite v interiéri, tu naopak spodné dvierka pred čistením riadne skontrolujte a utesnite a potom komín čistite zo strechy alebo z pôdy.

Nevyhnutné náradie na čistenie komína

Prvým krokom je obstaranie náradia. Pripravte si okolo 1.000 korún. A čo potrebujete? Kominársky set s kefou (štosákovou) a tyčí (nastaviteľnou) alebo takzvaný kominársky strojček s lanom a takzvaným slniečkom. Stačí v predajni povedať, že sa chystáte sami vyčistiť komín a predavač vám tovar predloží, alebo je objedná. Náradie zaobstaráte v bežnom železiarstve alebo markete pre kutilov (hobby). Je potrebné, aby mala čistiaca časť náradia priemer zodpovedajúci priemeru komína. Pri zariadení je navyše uvedené, pre aké dtruhy komínov sa hodí - či pre keramickú alebo nerezovú vložku.

Ak použijeme kefy (štosákové) umiestnené na pružnej tyči, môžeme komín čistiť zhora aj zdola (od komínových dvierok), to však možno len u krátkych komínov. Ak použijeme strojček so slniečkom, možno komín čistiť jedine zhora. Strojčekom odstránime dokonca aj napečené decht. Kefou nakoniec môžeme vyčistiť aj dymovod - rúru medzi kotlom a komínom určenú na odvádzanie dymu.

Prípravok na odstraňovanie sadzí

Nevyhnutné pomôcky a chémia

Nakoniec budete potrebovať rúšku (stačí bežná zdravotnícke), aby ste sa nenadýchal sadzí a zrkadlo, ktorým sa do komína budete pozerať. A vybavte sa aj vhodným prípravkom na umývanie a chemickým čističom, ktorý v kachliach najprv spálime a potom prestaneme kúriť. Bežne je k dostaniu takzvaný čistiace klát. Jeho spálením chemicky narušíme sadze a čistenie komína je následne jednoduchšie. Po spálení čističe však počkajte, kým komín riadne nevychladne.

Príprava na čistenie komína

Ak budete komín čistiť zo strechy, je nutné odmontovať komínovú striešku alebo hlavicu, pokiaľ je nimi komín vybavený. Zároveň je nutné utesniť dvierka kachlí umiestnených v byte, rovnako tak kotly a skontrolovať ich správne uzatvorenie.

Ak sa rozhodnete čistiť komínovými dvierkami, je nutné, aby podlaha v okolí komína nebola horľavá, v opačnom prípade musíme na podlahu pod dvierka položiť podložku z nehorľavého materiálu, ideálne treba plechu.
Ako sa čistí komín
Tyč s kefou alebo povraz so strojčekom spúšťame pri čistení zo strechy dolu a zase vyťahujeme hore. Ak použijeme tyč, musíme stále pridávať jej diely (predlžovať ju) a postupne ju spúšťať ktorej. Ak čistíme komín z komínových dvierok, postupujeme opačne, najprv čistíme zospodu hornú časť a potom až spodné. Je nutné čistiť pomaly, inak sa nám uvoľnené sadze môžu vyhrnúť z kachlí, proste by sme ich vytlačili. Ešte pred čistením navyše skontrolujte, či nie sú nad komínom či blízko neho elektrické drôty, aby sme sa do nich pri vysúvaní tyče z komína netrafili. Ak je komín veľa zanesený sadzami, musíme postup opakovať aj niekoľkokrát.

Vymetáme sadze

Pripravíme si nádobu (ideálne plechovú), plechovú lopatku a metličku. Je dobré položiť pod dvierka podklad z nehorľavého materiálu aj v prípade, že ide trebárs o betónovú podlahu, ľahko potom vyvalené sadze pozametáme a podklad odnesieme. Ak sú spodné dvierka v interiéri, nepochybíme použitím priemyselného vysávača (jeho kúpou vyriešime aj ďalšie problémy domácnosti, prípadne si ho zapožičiame).

Sadze vymetáme spodnými dvierkami komína. Tieto usadeniny je dobré vyniesť. Nie je to potrebné pri každom čistení, ale v prípade nadmerne zaneseného komína určite au komína pravidelne čisteného raz za rok a to vždy po skončení vykurovacej sezóny. Spodná komínové dvierka nájdeme pod pripojením kotla alebo kachlí do komína. A pozor! Sadze sú silne horľavé.

Ak v komíne objavíte decht (mazľavý materiál, ktorý sa nám zo stien usadí na čistiacim náradie), zavolajte kominára. A v žiadnom prípade neuvádzajte do prevádzky komín, ktorý je popraskaný či naklonený. Najprv je nutné využiť služby murára a potom je potrebná revízia komína - nového alebo rekonštruovaného.

Čistíme dymovod

Ak nie je možné dymovod odmontovať, musíme ho vyčistiť dvierkami kachlí. V opačnom prípade je dobré uvoľnený dymovod v spodnej časti zapchať treba novinami a vyniesť von, kde ho ešte len vyčistíme. Ideálne na mieste, kde môžu sadze zostať, treba rovno do popolnice, alebo na kus igelitu, ktorý potom aj s nečistotami ľahko zhrnieme. A nezabudnite ani na riadne prečistenie sopúcha (napojenie dymovodu do komína). Nakoniec odstráňte použité upchávky, vyzametajte kachle a zakúrením overte kvalitu ťahu komína.

Citované zákony platia v ČR.
Zdroj České stavby


..